สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 25th - Author: NaiITservice

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่่1 ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมติที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไข และไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายมาหะมะรอปี   เจ๊ะแว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 พร้อมด้วยนายกูเซ็ง   ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง