สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 11th - Author: NaiITservice

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายอัมเลาะห์ จูมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังวัดนราธิวาสสมาชิกสภาฯ ข้าราชการในสังกัด ตัวแทนจังหวัดนราธิวาส และตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่่1 ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมติที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไข และไม่มีการเปลี่ยนแปลง

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง