สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 11th - Author: NaiITservice

      เมื่อวันที่ 21 สิงงหาคม 2558 เวลา 14.00น. ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังนราธิวาส ชั้น3 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

         เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (สำนักงาน อบจ.หลังเก่า) นายอัมเลาะห์ จูมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 พร้อมด้วยนายบัณฑิต เจ๊ะเงาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีระเบียบวาระประชุมหลัก คือ

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง