Black Ribbon
สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Friday the 19th - Author: NaiITservice

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 นายก อบจ.นายกูเซ็ง ยาวอฆะซัน ได้ปิดพีธีการแข่งขันฟุตบอลอายุ 18 ปี ครั้งที่ 2  ชินเงินรางวัล 200,00 บาท ในการแข่งขันฟุตบอลอายุ 18 ปี  ประจำปี 2557 ในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มีการจัดโครงการมัคคุเทศก์น้อยพัฒนาบ้านเกิด ให้กับเด็กๆในจังหวัดนราธิวาส

 

เมื่่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  นายกูเซ็ง  ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มีการจัดโครงการพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการและประชาชานในจังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง