Black Ribbon
สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Friday the 23rd - Author: NaiITservice

โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพภาคใต้ ครั้งที่ 14  ประจำปี 2557 "ประตูภาคใต้เกมส์"  ระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2557 ณ จังหวัดชุมพร

 

เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับเด็กๆ ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง