กองช่าง  |  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 0-7351-7950  |  เว็บไซต์ : www.narathiwatpao.go.th  |  email : narapao.toilet@gmail.com