✦ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส