✦ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน