อบจ.นราธิวาส จัดส่งเยาวชนในโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่นราธิวาสเข้าร่วมโครงการตาดีกาสัมพันธ์ PERKASA ครั้งที่ 23 (3)

 

รองนายกรัฐมนตรี “ประวิตร” ประชุม กพต.เห็นชอบในหลักการรับเรื่องที่ ศอ.บต เสนอ  5 โครงการ
และ 11 โครงการที่จังหวัดนราธิวาสเสนอ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวม 

วันนี้ (19 กันยายน 2565) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ในการประชุม กพต.สัญจร จชต. ครั้งที่ 4/2565 ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยภายหลังประชุมเสร็จสิ้น รองนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวถึงการประชุมครั้งนี้ โดยเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการที่เสนอมา ซึ่งในส่วนของ ศอ.บต. ได้เสนอโครงการที่เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม การศึกษา และการจัดปฎิทินประเพณีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสให้ประชาชน ส่วนในข้อพิจารณานั้นได้เน้นย้ำให้ ศอ.บต. เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงบทบาทของ ศอ.บต. ในการทำหน้าที่พัฒนาในภาพรวมของพื้นที่ 5 จชต. พร้อมทั้งนี้ ยืนยันว่าในส่วนรัฐบาลเองนั้นมุ่งมั่น และมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาประเทศไทยในทุกพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ จชต. ภาคใต้ด้วย
.
อย่างไรก็ตามสำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้เห็นชอบหลักการโครงการฟื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ์วัดและโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ,พิจารณาหลักการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ ,พิจารณาหลักการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ,พิจารณาหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทบทวนมติการสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
.
ส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้เสนอโครงการพัฒนาและยกระดับท่าอากาศยานนราธิวาส เป็นสนามบินนานาชาติ , โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จังหวัดนราธิวาส (ปริมาณ 3,000 ตัน/ปี) , โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบประปา อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี , โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลต้นไทร – บ้านยามูแรแน จังหวัดนราธิวาส, ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี, ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา , โครงการ “พัฒนาประมงชายฝั่งเชิงอนุรักษ์ , โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูและป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดนราธิวาสอย่างเป็นระบบ , โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส , โครงการ “ก่อสร้างมัสยิดเพิ่มเติมที่ค้างยังไม่แล้วเสร็จ , โครงการพุทธธรรมนำสันติสุข สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ , โครงการเสริมสร้างศักยภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส และโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
.
ด้านนายกุเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าในการประชุมครั้งนี้ อบจ.นราธิวาสได้เสนอเรื่องผ่านจังหวัดนราธิวาสไป เป็นในส่วนของโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เพื่อดำเนินการก่อสร้างอำนวยความสะดวกในการคมนาคมในเขตนิคม รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต เบื้องต้นทราบว่าเห็นชอบตามที่เสนอ หลังจากนี้ก็เป็นในส่วนของกระบวนการในการดำเนินการ เพื่อที่จะให้เกิดโครงการขึ้น เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสและการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป
.
ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นแล้ว พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปยังพี่ที่อไเภอสุไหงโกลก ติดตามการดำเนินงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการก่อสร้างสะพานสุไหงโกลกแห่งที่ 2

 

 

 

 

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”