อบจ.นราธิวาส ร่วมประชุม ก.บ.จ.นราธิวาส ครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณใหม่ เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดจังหวัดนราธิวาส

 

อบจ.นราธิวาส ร่วมประชุม ก.บ.จ.นราธิวาส ครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณใหม่
เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดจังหวัดนราธิวาส

วันนี้ 28 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางนราธิวาส นางมาเรียม ปะดูกา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในฐานะผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นราธิวาส) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกสำหรับการดำเนินงานตามงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน และนายทศพล สวัาดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมในฐานะกรรมการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม ประธานหอการค้าจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุม
.
สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณารวม 5 เรื่อง ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและครัวเรือนด้อยโอกาสเชิงบูรณาการจังหวัดนราธิวาส , การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยเพิ่มเติมหน่วยดำเนินการ โครงการพัฒนาแกล่งท่องเที่ยวจุดชมนก ทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อส่งเสริทการท่องเที่ยวอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส , การคัดเลือกผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาสเพื่อดำรงตำแหน่งผู้แทนภาคประชาสังคมของจังหวัดนราธิวาส ในคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ,การโอนสินทรัพย์โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และโครงการที่เสนอเพื้อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
.
อย่างไรก็ตามในการพิจารณาทั้ง 5 เรื่องนั้น คณะกรรมการฯ ได้ร่วมให้ข้อแนะนำและชี้แนะรายละเอียดในการขอเปลี่ยนแปลงโครงการฯ เบื้องต้นโดยเน้นย้ำถึงงบประมาณที่จะต้องแนบท้ายโครงการ ซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงลดลงไปด้วย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องไม่กระทบวัตถุประสงค์เดิมที่วางไว้ กับประชาชน รวมถึงจะต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วย
.
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการกำชับถึงทุกหน่วยงานที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต่างๆนั้นให้ พิจารณาให้รอบคอบ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งต้องใช้เวลา และประชาชนในพื้นที่อาจเสียโอกาสจากการดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณแล้ว
.
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดนราธิวาสได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวม 6 ผลผลิต จำนวน 17 โครงการ/1 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 246,273,200 บาท