นายก อบจ.นราธิวาส ร่วมมหกรรมสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายสุขภาพและวันประกาศการขับเคลื่อนหรือ Kickoff แผนยุทธศาสตร์ของพื้นที่

 

นายก อบจ.นราธิวาส ร่วมมหกรรมสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายสุขภาพและวันประกาศการขับเคลื่อน
หรือ Kickoff แผนยุทธศาสตร์ของพื้นที่

วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน 2565 ) นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายเปาซี เลาะแม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายซัมซูดิน รอเซะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และคณะเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข อบจ.นราธิวาสเข้าร่วมมหกรรมสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายสุขภาพและวันประกาศการขับเคลื่อนหรือ Kickoff แผนยุทธศาสตร์ของพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ๊ะเก ทั้งนี้ในมหกรรมฯนายฮัสนาน หะยีเจ๊ะเล๊าะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนายการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ๊ะเก นำทีม รพ.สต.ในพื้นที่เข้าร่วมประกาศการขับเคลื่อนในครั้งนี้ เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่
.
สำหรับมหกรรม "รพ.สต.กีตอ Sejahtera CHEKE ปี ๒๕๖b-๒๕๖๘" เป็นแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยแผนที่ได้นั้นมาจากการจัดเวทีประชาคมสุขภาพ และการรับฟังข้อเสนอแนะจากเวทีต่างๆ ซึ่งมีการรวบรวมและตกผลึกเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆทุกมิติ
.
ในโอกาสนี้นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในพื้นที่ที่เข้าร่วมมหกรรมฯในครั้งนี้ พร้อมเน้นย้ำถึงการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ว่าขอให้ทุกคนมั่นใจในการดำเนินงานภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านสุขภาวะให้กับประชาชนทุกพื้นที่ในภาพรวม รวมถึงทุกคนที่ย้ายมาเมื่อย้ายมาแล้วจะต้องดำเนินงานได้ดีกว่าเดิมหรือไม่น้อยกว่าเดิม
.
ขณะที่ด้านนายซัมซูดิน รอเซะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวว่าขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีการแสดงความจำนงในการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๕๗ แห่ง ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วก็จะได้มาดำเนินงานร่วมกัน ส่วนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อสุขภาวะที่ดี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ๊ะเกที่ได้นำเสนอครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก โดยเฉพาะแผนเกิดจากการระดมความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ด้วย ซึ่งนั้นถือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างที่สุด