ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.นราธิวาส ร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนฯ

 

ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.นราธิวาส ร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนฯ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ได้เปิดเวทีร่วมการรับฟังความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล ประธานอนุกรรมการชับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจธรรมชาติสิ่งแวดล้อม บริการสาธารณะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะร่วมบรรยายพิเศษ ซึ่งมีการจัดเวทีร่วมรับฟังความคิดเห็นขึ้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
.
โอกาสนี้ ในเวทีได้มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการพัฒนาระบบสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งในส่วนของ อบจ.นราธิวาส นายซัมซูดิน รอเซะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่น
.
และในการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะรองศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล และคณะ เข้าพบผู้บริหาร อปท. ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วย