คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดนราธิวาส ร่วมพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 ขณะที่นายก อบจ.นราธิวาส ขอบคุณคณะกรรมการทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนงานกองทุนฯ เพื่อมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกัน

 

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดนราธิวาส ร่วมพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 ขณะที่นายก อบจ.นราธิวาส ขอบคุณคณะกรรมการทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนงานกองทุนฯ เพื่อมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกัน

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปี 2566 การออกระเบียบหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2565 และการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดนราธิวาส โดยมีการจัดประชุมที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เมื่อวานนี้ ( 24 พ.ย. 65 )
.
ทั้งนี้ในที่ประชุมมีนางสาวอารีย์ อ่องสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็น 1 ในคณะกรรมการฯนั่งเป็นประธานการประชุม พร้อมชี้แจงถึงการจัดตั้งกองทุนฯ ในภาพรวม ว่าเป็นไปตามที่คณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 โดยสรุปสาระสำคัญ คือ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความประสงค์เข้าร่วมดำเนินการและบริหารจัดการกองทุน และ มีงบประมาณในการสมทบเงินกองทุน ให้เป็นผู้ดำเนินการและบริหารจัดการกองทุน โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟู สมรรถภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือ องค์กรอื่นเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการ มีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
.
อย่างไรก็ตามในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายซัมซูดิน รอเซะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ได้นำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนราธิวาส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงการใช้เครื่องหมายสัยลักษณ์ของกองทุนฯ พร้อมความหมาย ตลอดจนให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปี 2565 ของกองทุนฯ ทั้งค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนในลักษณะการจัดบริหาร การสนับสนุนจัดโครงการ การใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการได้ร่วมลงมติและให้คำชี้แนะในการดำเนินการในแต่ละส่วนอย่างเป็นขั้นตอน
.
และในการประชุมครั้งนี้ นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ร่วมพบปะคณะกรรมการที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมาเป็นคณะกรรมการครั้งนี้ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนั้นมีความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะดำเนินงานภาคใต้กองทุนฟื้นฟูฯ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะการเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในภาพรวม ซึ่งต้องขอคำชี้แนะจากกรรมการทุกท่าน พร้อมกันนี้ยืนยันว่าการดำเนินงานกองทุนฯ ที่ขับเคลื่อนในภาพรวมนั้น ประชาชนต้องได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด และจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในกลุ่มผู้พิการจะต้องได้รับสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสภาวะปกติหรือช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้น