นายก อบจ.นราธิวาส หนุนชาวบ้านร่วมลดโลกร้อน เปลี่ยนขยะเปียกเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

 

นายก อบจ.นราธิวาส หนุนชาวบ้านร่วมลดโลกร้อน
เปลี่ยนขยะเปียกเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

วันนี้ ( 8 ธ.ค. 65) นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม Kick off นับถอยหลัง 100 วัน 100 เปอร์เซ็นต์ โครงการถังขยะเปียก ลดโลดร้อน ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ. 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ. 2609 ของรัฐบาล ซึ่ง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้มีแผนปฏิบัติการ 100 วัน ( 1 ตุลาคม 2565 - 8 มกราคม 2666) และในวันนี้เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้กำหนดจัดขึ้นที่บ้านคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
.
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้มีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลกัลุวอเหนือเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหลังจากเปิดพิธีแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะได้ร่วมชมการดำเนินการจัดการขยะเปียกตามบ้านเรือนของประชน และร่วมจัดการขยะเปียกด้วยวิธีการหมักเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโครงการครั้งนี้ด้วย
.
อย่างไรก็ตามสำหรับการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และเป็นตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 100 วัน จังหวัดนราธิวาสจึงได้กำหนดจัด "กิจกรรม Kick off นับถอยหลัง 100 วัน 100 เปอร์เซ็นต์โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน" ซึ่งมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัดดำเนินการ ณ บ้านคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ระดับอำเภอดำเนินการ ณ สถานที่ที่อำเภอกำหนด และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 88 แห่ง โดยต้องการกระตุ้นสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตื่นตัวและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ และจัดการขยะเปียกไม่นำมาปะปนกับขยะประเภทอื่น ๆ โดยการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนตน เพื่อลดปริมาณขยะและการลดก๊าซเรือนกระจกอันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศและของโลก
.
ทั้งนี้ ในส่วนของเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ที่จัดกิจกรรมขึ้นครั้งนี้ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 15,656 คน 4,492 ครัวเรือน ได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนไปแล้ว จำนวน 2,969 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 66.10 ซึ่งในส่วนที่เหลืออีกจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 100 วันตามกำหนดของโครงการ
ขณะที่ทางด้านนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ชื่นชมที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมในกิจกรรม โดยการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดี และหากสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก อีกทั้งนำมาใช้เป็นปุ๋ยมนการเพาะปลูกด้วยแล้ว ประชาชนถือว่าได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และอยากให้ทุกครัวเรือนนำไปใช้และดำเนินการตามด้วย