ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาฯ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส คณะสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
.
การประชุมสภาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อดำเนินการและพิจารณาภารกิจงานตามวาระที่กำหนด ดังนี้ (1) การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 (2) รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อบจ.นราธิวาส ประจำปี พ.ศ. 2565 (3) การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2565 ของ อบจ.นราธิวาส (4) การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2565 ของ อบจ.นราธิวาส (5) การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณร่ายจายฯ สำหรับการจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวในการปฏิบัติราชการ (6) ขอความเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบจ.นราธิวาส เรื่อง การดำเนินกิจการเรือแพขนานยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (7) ขอความเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบจ.นราธิวาส เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะของ อบจ.นราธิวาส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (8.) ขอความเห็นชอบในการกู้เงิน กสอ. เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ อบจ.นราธิวาส และ (9) ขอความเห็นชอบพิจารณารับโอนที่ดินที่มีผู้อุทิศให้โดยมีเงื่อนไข เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
.
ตลอดจนได้มีการหารือจากสมาชิกสภา อบจ. ในเรื่องปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชน โดยทางผู้บริหารจะนำไปพิจารณาและหาแนวทางเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดและรู้ถึงสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม