นายก อบจ.นราธิวาส มอบนโยบายการปฏิบัติงานราชการ ภายใต้กรอบหลักธรรมาภิบาลจากภายในสู่ภายนอกองค์กร

 


นายก อบจ.นราธิวาส มอบนโยบายการปฏิบัติงานราชการ
ภายใต้กรอบหลักธรรมาภิบาลจากภายในสู่ภายนอกองค์กร

วันนี้ ( 15 มีนาคม 2565 ) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานราชการภายใต้กรอบนโยบาย 9 ด้านที่ได้แถลงไว้กับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ครั้งเมื่อเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานราชการด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความสามัคคี มีเจตคติที่ดีต่องานราชการ รับผิดชอบต่อหน้าที่และให้ความช่วยเหลือระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน สู่การปฏิบัติงานที่ตอบสนองและสอดคล้องนโยบายของผู้บริหารและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมภายนอกองค์กร ตลอดจนได้กำชับให้ปฏิบัติงานราชการด้วยความโปร่งใส ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและรัดกุม เพื่อกำหนดมาตรการและป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต อาทิ การออกประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy การกำหนดมาตรการประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือ เป็นช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งในเรื่องการบริการของเจ้าหน้าที่ การร้องเรียนด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 


นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”