อบจ.นราธิวาส ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดสร้างแพขนานยนต์ (ต่อแพ) ผู้รับจ้างคาดการณ์ส่งงานได้ตามระยะเวลา 1 ปี ที่กำหนดในสัญญา

 

อบจ.นราธิวาส ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดสร้างแพขนานยนต์ (ต่อแพ)
ผู้รับจ้างคาดการณ์ส่งงานได้ตามระยะเวลา 1 ปี ที่กำหนดในสัญญา 


ตามที่ นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมลงนามสัญญาในโครงการจัดสร้างแพขนานยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กับนางสาวรัตปภา ภูนาถภัทรสิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามจาก บริษัท มิทส์ดิสิชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อจัดหาแพขนานยนต์ลำใหม่ที่ได้รับมาตรฐาน ให้บริการพี่น้องประชาชน มีความปลอดภัยในการสัญจรกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการค้า การเชื่อมโยงทั้งตลาดภายในประเทศและระหว่างประเทศ นั้น
.
ล่าสุด นายประหยัด เสนา ผู้อำนวยการกองช่า อบจ.นราธิวาส ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ บริษัท มิทส์ ดิสิชั่น จำกัด ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าในส่วนของแบบแปลนตัวเรือและระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดสร้างแพขนานยนต์ทางบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมด ขณะที่ส่วนของโครงสร้างท้องเรือ และโครงสร้างข้างเรือ รวมถึงโครงสร้างดาดฟ้าเรือได้ดำเนินการไปแล้วเช่นกัน ซึ่งทางผู้ว่าจ้างเตรียมดำเนินการส่งมอบงานให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสในห้วงไตรมาสที่ 3 นี้
.
ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.นราธิวาส เปิดเผยด้วยว่าจากการสอบถามและเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญานั้น ทางผู้รับจ้างคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดสร้างแพขนานยนต์ (ต่อแพ) แล้วเสร็จตามข้อตกลงในสัญญาจ้างและส่งมอบงานทั้งหมดได้ภายในวันที่ 25 มกราคม 2566 ตามกำหนดสัญญาที่ได้จัดทำไว้