อบจ.นราธิวาส เริ่มดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ผู้สอบผ่านข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง แล้วในวันนี้

 

อบจ.นราธิวาส เริ่มดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ผู้สอบผ่านข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง แล้วในวันนี้ 


( 26 ก.ย. 65) หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก. )และภาคความรู้ความสามารถฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นั้น ในวันนี้(26 ก.ย.65) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านข้อเขียนใน 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา นาย อับดุลฮากีม สะนิ และนาย มูฮัมมัดซัลมีย์ อาแว ,ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ นางสาว โซเฟีย สาแม และตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง นาย อาสมิง เจ๊ะอาลี โดยดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ที่ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
.
สำหรับคณะกรรมการทดสอบความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ประกอบด้วยนายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานกรรมการ ,นายประหยัด เสนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างกรรมการ ,นางสมหญิง รัตนะศิริสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน กรรมการ ,นางณัชนันทน์ โชติไพบูลย์พันธุ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.กรรมการ และนางสาวสุนิมาน หาสกุล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
.
ทั้งนี้ผลการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้จะถูกส่งมอบให้แก่คณะกรรมการตรวจข้อสอบและรวบรวมผลคะแนน และจะมีการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 นี้