อบจ.นราธิวาส เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนเข้ารับการประเมิน LPA ยกระดับการทำงาน 5 ด้าน

 

อบจ.นราธิวาส เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนเข้ารับการประเมิน LPA ยกระดับการทำงาน 5 ด้าน


วันนี้ (21 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายสุทัศน์ สังขรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA ) ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยมีข้าราชการ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมและรายงานความคืบหน้าในการเตรียมการเพื่อรับการประเมินในแต่ละด้าน ประกอบด้วย  ด้านการบริหารจัดการ , ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา , ด้านการเงินและการคลัง , ด้านบริการสาธารณะ แลพด้านธรรมาภิบาล
.
ทั้งนี้ในที่ประชุมรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำถึงความสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA ) เพราะถือเป็นการดำเนินงานในแต่ละด้านให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมให้กำลังใจกับข้าราชการและบุคลากรที่ดำเนินการทั้ง 5 ด้าน ซึ่งจะต้องมีความตั้งใจ มุ่งมั่น ที่จะพัฒนาในทุกด้านให้ดีขึ้นโดยเชื่อว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสจะได้รับผลคะแนนสูงขึ้นและเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด
.
อย่างไรก็ตามสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA )   ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป