อบจ.นราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นราธิวาส และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565

 

อบจ.นราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นราธิวาส และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565


วันที่ 23 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นราธิวาส และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting โดยมีนายบัณฑิต เจ๊ะเงาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นราธิวาส ตัวแทนภาคประชาคม ตัวแทนสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 9/2565 เพื่อบรรจุโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการภายใต้อำนาจหน้าที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนราธิวาส เกิดการดำเนินงานที่สามารถตอบโจทย์ต่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่