อบจ.นราธิวาส จัดส่งเยาวชนในโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่นราธิวาสเข้าร่วมโครงการตาดีกาสัมพันธ์ PERKASA ครั้งที่ 23

 

อบจ.นราธิวาส จัดส่งเยาวชนในโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่นราธิวาส
เข้าร่วมโครงการตาดีกาสัมพันธ์ PERKASA  ครั้งที่ 23

วันที่ 17 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมแพนดูลา โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ จังหวัดปัตตานี นายหะมะ มะแซ ที่ปรึกษานายก อบจ.นราธิวาส พร้อมด้วย นายอดินันท์ ศรีสุพรรณพงศ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจากโรงเรียนตาดีกาเข้าร่วมโครงการตาดีกาสัมพันธ์ PERKASA ครั้งที่ 23 ซึ่งในปีนี้ อบจ.ปัตตานีเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ
.
โดยโครงการเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า มีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตาดีกาสัมพันธ์ PERKASA ครั้งที่ 23 ซึ่งโครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกัน และสามารถนำสิ่งที่ดีที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้ เข้าใจในหลักศาสนา ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองตามวิถีมุสลิมอย่างถูกต้อง เสริมสร้างความรักความมีไมตรีต่อกัน ส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อไม่ให้สูญหายไปจากพื้นที่อันนำมาซึ่งความปรองดองสันติสุข โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการแก้ปัญหาและลดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคม ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายตาดีกา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
.
กิจกรรมภายในโครงการ ประกอบด้วยการแข่งขันการบรรยายธรรม (ซาเราะห์) การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การแข่งขันอ่านบทกวี(สายัค) การแข่งขันอ่านอัลกุรอาน โดยเป็นกิจกรรมทางวิชาการเป็นหลัก
.
สำหรับโรงเรียนตาดีกานั้น ถือเป็นสถานที่สำหรับอบรมเด็กและเยาวชน ที่มีระบบการจัดการศึกษาของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน มีการเน้นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับความรู้และหลักปฏิบัติทางศาสนา รวมถึงการฝึกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักศาสนา ทำการสอนเป็น ภาษามลายู และภาษาอาหรับ โดยทั่วไปจะมีเด็กและเยาวชนมุสลิมที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี เข้าเรียนในโรงเรียนตาดีกาที่มีอยู่ในชุมชน หรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยจะใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนช่วงวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์หรือช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตามความพร้อมของชุมชนนั่น ๆ

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”