อบจ.นราธิวาส ร่วมหารือจัดทำงบประมาณรายายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

อบจ.นราธิวาส ร่วมหารือจัดทำงบประมาณรายายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันนี้ ( 8 ธ.ค. 65 )ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาย ทวี ปุย หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meetings เพื่อหารือจัดทำบประมาณรายายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีความเหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ การจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 การสร้างความเข้าใจในนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการและงบประมาณในการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565 ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
.
สำหรับการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "การจัดทำงบประมาณที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ" มีพลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนา จากนั้นจะเป็นการสร้างการรับรู้ หัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่เป้าหมาย" และ "การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ"การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาและจะต่อด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับ "แนวทางการจัดทำคำของบประมาณเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ" และ "การจัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่" การผู้แทนจากสำนักงบประมาณงบประมาณเชิงพื้นที่" และในหัวข้อ "แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์" ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. และปิดท้ายด้วยหัวข้อ "การเตรียมการรองรับการบริหารงานเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการใหม่" ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
.
จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาสร้างความเข้าใจในหัวข้อ"ทำอย่างไรจะทำให้การจัดทำงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง"และปิดท้ายเป็นการแสดงความคิดเห็นจากผู้แทนกระทรวง 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม