อบจ.นราธิวาส ร่วมประชุมแผนปฎิบัติการด้านทรัพยากรน้ำในปี 2567-2570 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมร่วมเตรียมแผนป้องกันอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มในปี 2565

 

อบจ.นราธิวาส ร่วมประชุมแผนปฎิบัติการด้านทรัพยากรน้ำในปี 2567-2570 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
พร้อมร่วมเตรียมแผนป้องกันอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มในปี 2565

วันนี้ ( 27 ตุลาคม 2565 ) นางณิชนันทน์ โชติไพบูลย์พันธ์ุ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดขึ้นที่ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรจิตร ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุม
.
ทั้งนี้ในการประชุมมีการพิจารณาในเรื่องแผนปฎิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2567-2570 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และแนวทางการจัดลำดับความสำคัญแผนปฎิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินการเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วยวิเคราะห์เชิงพื้นที่ วิเคราะห์เชิงโครงการ วิเคราะห์เชิงการจัดการ และวิเคราะห์เชิงความต้องการ ในการจัดทำแผนปฎิบัติการฯ
.
นอกจากนี้ในที่ประชุมมีการแจ้งให้ทราบถึงมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ ภัยแล้งและในทิ้งช่วงปี 2566 จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี 2565 จาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสด้วย
.
อย่างไรก็ตามในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนราธิวาสที่ลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น มีหน้าที่ในการร่วมจัดทำแผนงาน แผนปฎิบัติการและแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ตลอดจนบูรณาการและขับเคลื่อนแผนตามกรอบแผนแม่บทของจังหวัด รวมถึงร่วมติดตาม ประเมิน การดำเนินงานตามแผนในภาพรวม ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสโดยนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน มีนโยบายสำคัญในการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกด้านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดำเนินงานเพื่อป้องกันเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นให้มากที่สุด