นายก อบจ.นราธิวาส นำทีมข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมปรับภูมิทัศน์รอบสถานที่ทำงาน

 

นายก อบจ.นราธิวาส นำทีมข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมปรับภูมิทัศน์รอบสถานที่ทำงาน 

นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพิ่มความร่มรื่น มีความสวยงาม เหมาะสม ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด
.
บรรยากาศในการร่วมปรับภูมิทัศน์เป็นไปอย่างคึกคัก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ช่วยกันปลูกพันธ์ต้นปาล์มเพื่อให้สถานที่ทำงานมีความสวยงาม พร้อมต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ขณะเดียวกันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้เดินดูบริเวณโดยรอบซึ่งมีพันธ์ไม้ที่ปลูกก่อนหน้านี้ ปัจจุบันต้นไม้เจริญเติบโตสวยงาม
.
อย่างไรก็ตามสำหรับการปรับภูมิทัศน์เพื่อให้มีความสวยงามในครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ต้องการปรับพื้นที่ให้มีความสวยงามพร้อมต้อนรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วย ซึ่ง อบจ.นราธิวาส ยังคงมุ่งเน้นที่จะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในทุกๆด้าน และพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนราธิวาสต่อไป