อบจ.นราธิวาส มอบงบประมาณอุดหนุนโรงเรียน ตชด. ในพื้นที่จำนวน 5 แห่ง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

อบจ.นราธิวาส มอบงบประมาณอุดหนุนโรงเรียน ตชด. ในพื้นที่จำนวน 5 แห่ง
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันนี้ ( 26 ธ.ค. 65 ) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ้านลีลานนท์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างปทุมวันอนุสรณ์ 13 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ โดยในวันนี้ อบจ.นราธิวาส นายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นางณิชนันทน์ โชติไพบูลย์พันธุ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.นราธิวาส จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการเพิ่มพูลกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารมือเช้าสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนได้รับประทานอาหารมื้อเช้าที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย
.
ทั้งนี้ โครงการเพิ่มพูลกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารมือเช้าสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 5 แห่งนั้นเป็นโครงการที่ อบจ.นราธิวาส ให้การสนับสนุนงบประมาณมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงบรรจุโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี 2565 - 2570
.
อย่างไรก็ตามในโอกาสนี้ทางผู้บริหารของโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนได้นำกระเช้าไข่ไก่ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการดำเนินการโครงการต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนอาหารเช้าและอาหารกลางวัน มอบให้กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และถือโอกาสขอบคุณที่ อบจ.นราธิวาส ได้ให้ความสำคัญกับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนของแต่ละโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น