อบจ.นราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอบรมขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)

อบจ.นราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอบรมขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)


วันนี้ ( 2 ก.ค. 67 ) ที่ห้องประชุมโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จ.นราธิวาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอบรมขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้เพื่อให้วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น (ครู ก) ได้ขยายผลให้กับวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น (ครู ข) ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนราธิวาส โดยให้ครู (ข) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เสาหลักและหลักการดำรงอยู่ได้ของชาติไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยรวมถึงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีการฝึกทักษะการสอนในแต่ละหัวข้อให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอด ขยายผลพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการทำงานเป็นทีมนำไปสู่การขับเคลื่อนและสร้างกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ตามบริบทของภูมิสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
.
ในโครงการอบรมขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น (ครู ข) ระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น (ครู ก)ของจังหวัดนราธิวาส ได้บรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนการทดสอบเพื่อวัดมาตรฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตร 3 วัน โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกคนจะได้รับบัตรประจำตัวและวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวเอง และนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป
.
อย่างไรก็ตามในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 151 คน เป็นครู ข ระดับอำเภอ จำนวน 52 คน และครู ข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 99 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการ และมีนายมะหามัด ฮามิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวรายงาน และก่อนที่จะเริ่มดำเนินจัดโครงการฯ ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส ได้มีการถ่ายทอดผ่านระบบ zoom พิธีเปิดโครงการฯ จากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด และบรรยายพิเศษเพื่อให้ให้ผู้เข้ารับการอบรมจากทุกจังหวัดได้รับฟังพร้อมกัน
.

คลิกดูรูปภาพ

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”