ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม จนถึง 31 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th