✤ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่ 1076/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด