✤ ประกาศผลการรับโอนข้าราชการ อบจ. หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)