✤ ประกาศผลการรับโอนข้าราชการ อบจ. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)