✤ ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ. หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข)