✤ ประกาศรับโอนข้าราชการฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค)

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

ดาวน์โหลด