✤ ประกาศผลการรับโอนข้าราชการ อบจ. ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุม)