✤ สรุปรายชื่อบุคลากรสถานีอนามัยฯและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ประสงค์ขอถ่ายโอนมายัง อบจ.นราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)