✤ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 4)