สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 9th - Author: NaiITservice

     วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติเป็นประธานมอบเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตรเพื่อเป็นอาหารมื้อเช้าสำหรับนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัด

   

     วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติเป็นประธานมอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยากลุ่มเปราะบางผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2564

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธุ์ ปลัด อบจ.นราธิวาส รักษาราชการแทน นายก อบจ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะประชุมสภาท้องถิ่น

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธ์ุ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง