สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Monday the 6th - Author: NaiITservice

      เมื่อวันที่ 21 สิงงหาคม 2558 เวลา 14.00น. ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังนราธิวาส ชั้น3 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

         เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (สำนักงาน อบจ.หลังเก่า) นายอัมเลาะห์ จูมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 พร้อมด้วยนายบัณฑิต เจ๊ะเงาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีระเบียบวาระประชุมหลัก คือ

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส(สำนักงาน  อบจ.หลังเก่า) นายอัมเลาะห์ จูมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 พร้อมด้วย นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการในสังกัดและเจ้าหน้าที่ ปปช.จังหวัดนราธิวาส และได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจโทอนุรุตกฤษณะการะเกตุ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเยี่ยมเยียนสภา อบจ.นราธิวาส

couponcodeshosting

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง