สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Thursday the 2nd - Author: NaiITservice

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้จัดโครงการประชุม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องนราทัศน์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง