สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Tuesday the 20th - Author: NaiITservice

โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องกฏหมายทั่วไปของประชาชน และกฏหมายอิสลาม (มรดกและครอบครัว)แก่ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ของ อบจ.นราธิวาส

โครงการอบรมค่านิยม 12 ประการให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสล

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง