สารบรรณกลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลางของหน่วยงานเพื่อการรับ - ส่งหนังสือราชการและข้อมูลข่าวสาร
และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ


เจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลางนางรุ่งทิพย์ ยันตสิงห์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 0-7351-7960