✦ สื่อประชาสัมพันธ์ - ด้านการส่งเสริมอาชีพและเทคโนโลยี