✦ รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (จัดหาพัสดุรายปี)