อบจ.นราธิวาส ร่วมพิจารณา 2 เรื่องสำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นราธิวาส) ครั้งที่ 2/2565

 

อบจ.นราธิวาส ร่วมพิจารณา 2 เรื่องสำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นราธิวาส) ครั้งที่ 2/2565

วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นราธิวาส) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการฯจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ซึ่งในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นางมาเรียม ปะดูกา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้เข้าประชุมแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
.
โดยการประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.2566 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดนราธิวาส : โดย สำนักงานจังหวัดนราธิวาส และผลการประชุมคัดเลือกผู้แทนภาคประชาสังคม ในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นราธิวาส) เพื่อดำรงตำแหน่งผู้แทนภาคประชาสังคมของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นางคอสหม้ะ แลแมแน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนราธิวาส และนายเมธา เมฆารัฐ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
.
พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้เสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณา ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนราธิวาส และ การร่างแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ซึ่งคณะกรรมฯได้ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ จะดำเนินการสรุปและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในครั้งถัดไป