อบจ.นราธิวาส เปิดประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ร่วมพิจารณาเงินสะสมเพื่อดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ของ อบจ.นราธิวาส

 

อบจ.นราธิวาส เปิดประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ร่วมพิจารณาเงินสะสมเพื่อดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ
ของ อบจ.นราธิวาส

วันนี้ ( 13 ธ.ค. 65) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีนายชาคริต สุรณัฐกุล ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายบัณฑิต เจ๊ะเง๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนคณะที่ปรึกษานายกองค์การฯ ปลัดองค์การฯ รองปลัดองค์การฯ ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะสมาชิกองค์การฯ ทั้ง 13 อำเภอเข้าร่วมประชุม
.
นายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมเพื่อร่วมพิจารณาการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อนำมาสมทบโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และญัตติอื่นๆ ตามรายละเอียดวาระการประชุม
.
ในการนี้ในที่ประชุมมีการรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และผลการติดตาม และประเมินผล ยุทธศาสตร์/โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)ขององค์การบริหรส่วนจังหวัดนราธิวาส (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) รวมการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)(เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 7/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับมติเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสในทุกวาระการประชุม