องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม CB402 อาคารัฐสภา (แห่งใหม่) สัปปายะสภาสถาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่่ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ได้นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านทางการประชุมทางไกล (ระบบ Zoom Meeting) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการนำเสนอในภาพรวมกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในส่วนของจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองตากใบและเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ มีมติเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายตามที่เสนอ พร้อมเปิดโอกาสให้ส่วนราชการท้องถิ่นเสนอข้อคิดเห็น ประเด็นปัญหาในเรื่องงบประมาณ การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ต่อไป