อบจ.นราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

อบจ.นราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมโสภาพิสัย ชั้น 6 โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติในการให้องค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานราชการโดยวิทยากรจากส่วนราชการและหน่วยงานภายนอก อาทิ การบรรยายหัวข้อ "พฤติกรรมการทุจริตในองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ" และ การบรรยายหัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ" จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนราธิวาส การบรรยายหัวข้อ "หลักคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กรและการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต" จากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และการบรรยายหัวข้อ "จะอยู่รอดอย่างไรให้ถึงวันเกษียณ" จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด อบจ.นราธิวาส เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง
.
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในองค์กร ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติราชการที่ถูกต้องตามระเบียบ วิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการนำหลักคุณธรรมจริขธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและดำรงตนในกรอบข้าราชการที่ดีตลอดอายุการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประโยชนต์สูงสุดต่อองค์กรและสังคมโดยรวม

 

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ “นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)”