เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกันเคารพธงชาติ เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

สวัสดีเช้าวันจันทร์ “3 ตุลาคม 2565”

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกันเคารพธงชาติ บริเวณด้านหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”