ประกาศเชิญชาวนราธิวาสไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.

ขอเชิญชาวนราธิวาสไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.

 

ขอเชิญชาวนราธิวาสไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00  น.  ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่