สถานที่เก็บรวบรวมขยะอันตราย

สถานที่เก็บรวบรวมขยะอันตราย

สถานที่เก็บรวบรวมขยะอันตราย Hazardous Waste เช่น ถ่านไฟฉาย กรป๋องสเปรย์บรรจะสีและสารเคมี หลอนไฟ แบตเตอรี่โทรศัพท์ ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 กันยายน 2564