ประชาสัมพันธ์ ... ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 4