ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2

 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) www.dmr.go.th